Ledighet

I Sverige råder skolplikt för elever i grundskolan och det är viktigt med hög närvaro.

Vi har märkt en dramatisk ökning av antalet ledighetsansökningar. Detta påverkar elevernas garanterade undervisningstid och möjligheterna att nå målen. Frånvaro kan inte alltid kompenseras med hemmastudier då många moment i skolan görs i form av praktiskt arbete och arbete i grupp.

Under läsåret 23/24  kommer max tre dagars ledighet per läsår att beviljas. Det är vid beviljad ledighet vårdnadshavarens ansvar att eleven inhämtar de kunskaper hon/han missat under ledigheten.

Med anledning av ovanstående ber vi er noggrant överväga tänkta ledigheter.

Nedan finner du Ledighetsansökan-elev som lämnas till klassläraren i god tid före tänkt ledighet. Det är rektor som beslutar om ledighet.